Podział majątku przed rozwodem czy po rozwodzie? Czym różnią się te dwa rozwiązania i kiedy są korzystne?

podział majątku prawnik

Podział majątku wspólnego stanowi główny problem i powód do kłótni w przypadku rozwodu. Jeśli małżonkowie są w miarę zgodni, mogą przeprowadzić ten proces polubownie. Czasami jednak konieczne jest przeprowadzenie postępowania przed sądem w celu ustalenia, które składniki majątku mają przypaść małżonkom. Bardzo powszechne jest przekonanie, że podział majątku możliwy jest dopiero po rozwodzie lub w jego trakcie. Jest jednak możliwość, aby to zrobić to wcześniej. 

Definicja majątku wspólnego. Jak go podzielić i co podlega ewentualnemu podziałowi?

Po ślubie małżonkowie mają wspólność majątkową. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa. Inaczej nazywana jest wspólnością ustawową, ponieważ powstaje z mocy ustawy. Obejmuje ona wszystkie przedmioty nabyte przez oboje lub jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Wszystko, co zostało nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowi zatem majątek wspólny. 

Podział majątku wspólnego ma na celu przyznanie własności konkretnych elementów majątkowych małżonkom osobno. Podziału tego majątku można dokonać przed rozwodem, w jego trakcie lub nawet kilka lat od rozwodu.

Składniki majątku wspólnego- wyszczególnienie 

Jako majątek wspólny można zakwalifikować takie dobra jak:

  • nieruchomości, jeśli małżonkowie dołożyli do nich z majątku osobistego lub nabyli je z części środków z majątku wspólnego;
  • dochody z pracy zarobkowej obojga małżonków;
  • dochody z majątków osobistych i majątku wspólnego małżonków;
  • środki na rachunkach emerytalnych;
  • przedmioty ruchome codziennego użytku jak sprzęt AGD, samochód itp.

Wszystkie przedmioty, które nie zaliczają się do majątku wspólnego, stanowią majątki osobiste.

Jakie formalności są niezbędne przy podziale majątku wspólnego?

W praktyce występują dwie formy podziału majątku:

  • sądowa;
  • polubowna.

W przypadku kiedy małżonkowie nie mogą porozumieć się co do tego, jak przeprowadzić taki podział, konieczne będzie udanie się do sądu. Najpierw należy złożyć wniosek o podział maj majątku wspólnego. Wniosek ten może być dołączony do wniosku rozwodowego lub przedstawiony w osobnym postępowaniu. Powinien on zawierać dokładne określenie dóbr wchodzących w skład majątku wspólnego, wartość poszczególnych składników oraz sposób podziału, czyli co ma należeć do którego małżonka. 

Wniosek powinien trafić do sądu rejonowego lub okręgowego, jeśli jest składany razem z wnioskiem rozwodowym.

Podział majątku przed rozwodem

Czasami konieczne jest dokonanie podziału jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego. Wspólność małżeńska może także ustać w przypadku zawarcia umowy o rozdzielność majątkową, rozdzielność zostanie ustanowiona przez sąd, małżonek zostanie ubezwłasnowolniony, w stosunku do jednego z partnerów ogłosi się upadłość, małżonkowie są w separacji, którą orzekł sąd. 

Możliwość podziału majątku przed rozwodem pozwala zabezpieczyć interesy małżonków.